Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

royalityxx
royalityxx
nie spierdol tego.
royalityxx
royalityxx
0034 89c0 500

🔪check my blog🔪

Reposted fromKiro Kiro viajointskurwysyn jointskurwysyn
4732 ae2e 500

motivationsforlife:

Newport Beach by Derek Liang
Reposted fromdivi divi viaemotionalanorexic emotionalanorexic
4746 8827
Reposted fromdivi divi viaemotionalanorexic emotionalanorexic
royalityxx
2522 f85e 500
Reposted fromssozs ssozs viaemotionalanorexic emotionalanorexic
royalityxx
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
royalityxx
Zamienił ją w piękny, ale zupełnie rozstrojony instrument, na którym nikt już nigdy dobrze nie zagra.
— Żulczyk...
royalityxx
Wydaje mi się, że w życiu nie ma nic innego niż miłość i śmierć. Najpierw kochamy, a później umieramy, ważne więc, żeby nie robić tego z byle kim, byle gdzie i byle jak.
— Maciej Maleńczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams
royalityxx
royalityxx
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viahavingdreams havingdreams
royalityxx
royalityxx
9889 f1e5 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viasadporn sadporn
0202 4816 500
Reposted frombrumous brumous viatoniewszystko toniewszystko
7840 466a 500

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl