Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2018

royalityxx
2453 17ba 500
Reposted fromkelu kelu viatfu tfu
royalityxx
3164 5efa
Reposted fromgreens greens viamyfuckingreality myfuckingreality
royalityxx
I've got rain in my soul
— creepandweirdo.soup.io
royalityxx
3669 022d 500
Reposted fromgarazowka garazowka viastrzepy strzepy
‘wybacz, że patrzę na ciebie z miłością, ale tylko tak potrafię’
— (via umarlabym-dla-ciebie)
Reposted fromsoplica soplica viamyfuckingreality myfuckingreality
royalityxx
Reposted fromolewka olewka viamyfuckingreality myfuckingreality
royalityxx
royalityxx
6712 7fa7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
royalityxx
Jeżeli to jest prawdziwe to i tak przetrwa.
— VNM - "Kent stej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via4777727772 4777727772
royalityxx
I am the unlucky lover
I can’t go to you
And I can’t get back to me
My heart rebelled on me
— M. Darwish
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
royalityxx
5945 6c5b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastrzepy strzepy
7957 71b3
2880 a903
royalityxx

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka vialaparisienne laparisienne
royalityxx
- Jestem zmęczony myśleniem o tym czego mi nie mówisz.
- Czyli źle ci ze mną??
- Nie. Źle mi jak ze mną nie rozmawiasz.
Reposted fromdygoty dygoty via4777727772 4777727772
royalityxx
royalityxx
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 via4777727772 4777727772
royalityxx
 Niektóre stare rany nigdy się nie zabliźniają i krwawią przy najmniejszym nawet zadrapaniu. 
— George R.R. Martin
royalityxx


royalityxx
5493 f1e9
Reposted fromgaf gaf viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl