Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 04 2017

royalityxx
2131 b4f3
royalityxx
royalityxx
royalityxx
2766 6147
Reposted fromataliaboo ataliaboo viaeternaljourney eternaljourney
royalityxx
4726 8850 500
royalityxx
5210 c936
Reposted frommoai moai viaeternaljourney eternaljourney
royalityxx
royalityxx
4122 61cc
Reposted fromrisky risky viaeternaljourney eternaljourney
royalityxx
9079 9ea8
let's leave the past behind us
royalityxx

Zawsze pragnęłam znalezienia kogoś, kto będzie ze mną, bez względu na to, jak trudno jest ze mną być. Zawsze.


— a jest bardzo trudno.
royalityxx
To jednak smutne wiedzieć, że nie będzie się nigdy dla nikogo ważną osobą.
— Jakub Żulczyk ‘Instytut’
royalityxx
Nikt nie zna prawdziwej mnie . Nikt nie wie jak wiele razy płakałam w swoim pokoju , kiedy nikt nie patrzył. Nikt nie wie jak wiele razy traciłam nadzieję, jak wiele razy ludzie mnie zawiedli. Nikt nie wie jak wiele razy chciałam się poddać , ale tego nie zrobiłam dla dobra innych. Nikt nie wie jakie myśli przechodzą przez moją głowę, kiedy jestem smutna, jak bardzo przerażające one są .
— fb
royalityxx
royalityxx
4884 c1fd
Reposted fromdailylife dailylife viajointskurwysyn jointskurwysyn
royalityxx
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Reposted fromSandria Sandria viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
9344 f019
royalityxx
Zachowuje się, jakby była piękna. Oto sekret jej uroku.
— Oscar Wilde
royalityxx
0589 3eff
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
4065 8e07 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl